Om- og Tilbygninger


En tilbygning betyder, at det beboede areal udvides, og projektet kræver derfor en byggetilladelse fra kommunen.

Først skal du dog tjekke bebyggelsesprocenten på grunden for at finde ud af, hvor mange kvadratmeter du må bygge, eller om du overhovedet må bygge mere på grunden. En tilbygning skal leve op til en del love og krav. Blandt andet stilles der nogenlunde samme krav med hensyn til isolering og energiforbrug som til et nybyggeri. Derfor skal der udarbejdes en såkaldt energirammeberegning i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.

isolering-tomrer-holm

Arkitektoniske overvejelser

Når du planlægger en tilbygning, er det sværeste at få den til at hænge godt sammen med det eksisterende hus rent arkitektonisk. Her kan du gå forskellige veje: Du kan lægge dig tæt op ad det oprindelige i stil og materialevalg, således at det nye føjer sig naturligt til det gamle.

Du kan også vælge at lade tilbygningen klart adskille sig fra huset, så det er tydeligt, at der er tale om en tilføjelse.
Du kan lade tilbygningen indgå som en del af en større ombygning med nye facader og nyt tag, således at hus og tilbygning tilsammen udgør en helt ny helhed.
Gamle huse er ofte svære at lave en vellykket tilbygning til. Det er svært at ramme den rigtige stil med nye materialer, og helheden i mange ældre huse indbyder ikke altid til knopskydninger. Her kan løsningen være, at tilbygningen klart markerer sig som et nyt element, men også dette skal gøres med fornemmelse.

En stor del af enfamiliehusene i Danmark er typehuse bygget i perioden fra 1960-1980, ikke sjældent med gule mursten og eternittag. Deres stil og materialer gør dem nemmere at modernisere, og det kan være en fordel, når der skal bygges om og til. Derfor vælger mange at give hele huset et nyt og tidssvarende udseende og ikke lade sig begrænse af det oprindelige, når der bygges til.

Overvej indretning og placering af tilbygningen

Placeringen af tilbygningen er det første, der skal tages stilling til – skal den ligge i forlængelse af huset eller i en vinkel til det? I nogle tilfælde er valget givet på grund af husets placering på grunden eller afstanden til skel. I andre er det forbindelsen til de eksisterende rum, som er afgørende.

Er huset præget af små mørke rum, skal tilbygningen måske indeholde et eller flere rummelige opholdsrum med store vinduesarealer vendt mod solen. Nogle af de eksisterende rum kan så slås sammen eller ombygges til andre funktioner.

En tilbygning til huset vil derfor i de fleste tilfælde medføre en grad af ombygning af resten af huset udover at slå hul i ydervæggen for at skabe adgang til tilbygningen. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at de nye rum tænkes ind i huset med hensyn til både funktion og rumforløb.

Ældre huse har ofte fuld eller delvis kælder, mens lidt nyere parcelhuse ofte er bygget helt uden kælder. Der er mange husejere, som savner den ekstra plads til opbevaring, hobbyrum eller måske vaskerum. Derfor bør det overvejes at lave en kælder under tilbygningen, selvom det fordyrer byggeriet.

Gør det selv?

Der er ikke noget i vejen for, at du selv står for arbejdet med tilbygningen, så længe at de vand- afløbs- og elinstallationer, som kræver autorisation udføres af håndværkere.

Står du derimod som medbygger på projektet, og viser der sig senere hen fejl og mangler, kan det være problematisk, hvis du selv har udført noget af arbejdet, da det rent juridisk så kan være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – dig eller håndværkerne.

Forsikring

Inden projektet går i gang skal du orientere dit forsikringsselskab om planerne, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Du kan også forhøre dig hos forsikringsselskabet, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Når tilbygningen står færdig

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at komme og kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Bebyggelsesprocent

Det første du skal gøre, hvis du overvejer at bygge til er at tjekke om din grunds bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet. Er den det, må du ikke udvide etagearealet. Bebyggelsesprocenten er den andel, som husets samlede etageareal udgør af grundens areal.

Bygningsreglementet opererer med følgende bebyggelsesprocenter:

Bebyggelsesprocenten for parcelhuse ligger på 30 pct.
Bebyggelsesprocenten ligger på 40 pct for tæt/lavt byggeri, f.eks. rækkehuse.
Bebyggelsesprocenten ligger på 15 pct for sommerhuse.
Bor du eksempelvis i et parcelhus på 200 m2 på en grund på 800 m2 må du bygge yderligere 40 m2. En ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse skal regnes med i bebyggelsesprocenten

Det er dog i sidste ende kommunen, som skal give tilladelse til byggeriet.

Energikrav

En tilbygning skal opfylde samme høje krav til energiforbrug og isolering som nybyggeri. Der er tre forskellige måder at opfylde kravene på:

Energirammeberegning – her indgår tilbygningens samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation og brugsvand. Jo bedre bygningen er isoleret, jo bedre vil den kunne opfylde kravene, men på plussiden tæller solens bidrag i form af tilført varme gennem vinduerne med.
Isoleringsværdier for bygningsdele – benyttes denne metode, skal hver enkelt bygningsdel, altså ydervægge, tag, fundament, vinduer osv. mindst opfylde en bestemt isoleringsværdi (U-værdi). Det er dog en betingelse, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.
Varmetabsramme – der bl.a. giver mulighed for at øge vinduesarealet, hvis andre bygningsdele, f.eks. taget isolerer ekstra godt.
Det skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse dokumenteres over for kommunen, at tilbygningen overholder energikravene.

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen?

En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er. En tilbygning vil derfor altid kræve, at du ansøger kommunen om en byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal være skriftlig og indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale, som gør det muligt for bygningsmyndigheden at tage stilling til dit byggeprojekt. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en byggetilladelse.